E-sciagi.pl

PROMOCJA

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Ilość stron8
Bibliografianie
Przypisynie

Początek pracy (ściągi)

Pojęcie finansowania przedsiębiorstw definiuje się jako, nie tylko uzyskanie kapitału ale także jego efektywne wykorzystanie i zarządzanie nim, oraz kształtowania optymalnej jego struktury. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa dzielą się według przedmiotu finansowania, tj. źródła finansujące majątek trwały i majątek obrotowy.

Finansowanie zewnętrzne można określić jako finansowanie pożyczonym kapitałem nie należącym do przedsiębiorstwa. Kapitał dostarczany jest poprzez wierzycieli, którzy nie stają się współwłaścicielami, ale przez określony czas przedsiębiorstwo jest ich dłużnikiem. Z ekonomicznego punktu widzenia rozróżnia się finansowanie krótko i długookresowe oraz własne i obce. Finansowanie zewnętrzne zazwyczaj sprowadza się do korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności oraz do możliwości uczestnictwa w transakcjach rynku finansowego. Przedsiębiorstwa często starają się korzystać z zewnętrznych form finansowania działalności, gdyż stwarzają one nowe perspektywy rozwoju, lub redukcji problemów zachwiania płynności przedsiębiorstw.

Do źródeł finansowania zewnętrznego zaliczyć można:

- akcje,

- obligacje,

- różnego rodzaju kredyty i pożyczki,

- subwencje, kapitały przedsiębiorstw

- oraz tzw. nowoczesne źródła finansowania: leasing, venture capital,factoring, transakcje forfaitingowe.

W ostatnich czasach niemożliwe staje się korzystanie tylko ze źródeł zewnętrznych czy wewnętrznych, ponieważ często kształtuje je kontakt przedsiębiorstwa z otoczeniem: umowy z dostawcami i odbiorcami, usługi świadczone przez banki i instytucje finansowe itp. Wybór źródeł finansowania powinien być dokładnie przemyślany. Przedsiębiorstwo powinno zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, zbadać sygnały docierające z gospodarki i rozpatrzyć obecną sytuację firmy oraz jakie pojawiły się wymagania w stosunku do dalszej działalności przedsiębiorstwa. Analizy przeprowadzane w przedsiębiorstwie dla potrzeb oceny przydatności konkretnych źródeł finansowania, powinny zawierać potencjalne korzyści, zagrożenia oraz środki ostrożności dla przedsiębiorstwa w formie zabezpieczeń. Zachowanie przedsiębiorstwa powinno stanowić świadomą politykę.

Pożyczka jednym z najprostszych źródeł pozyskania funduszy. Jest formą najczęściej występującą pomiędzy podmiotami połączonymi więzami kooperacyjnymi lub zaopatrzeniowymi. Do popularnych praktyk należą pożyczki pomiędzy firmami uczestniczącymi w grupach kapitałowych i konsorcjach. Pozwala to uniknąć kłopotów natury skarbowej lub prawnej. Pożyczki mogą mieć wtedy charakter nieoficjalny. Silniejsze filie pożyczają środki filią o słabszej kondycji finansowej co pozwala maksymalizować korzyści całej grupy. Z punktu widzenia posiadacza wolnych środków pieniężnych pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać przedmiot pożyczki na własność biorącego, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić ów przedmiot pożyczki w tej samej jakości i ilości. Pomiędzy przedsiębiorstwami pożyczka często występuje jako źródło finansowania dla jednej strony i jako szczególna forma lokaty finansowej. Jeśli strony określą to w umowie może być ona oprocentowana i wtedy staje się umową o tytule odpłatnym w innym przypadku jest nieodpłatna zwana umową o tytule darmowym. Ważnym czynnikiem umowy jest jasne i precyzyjne określenie terminu zwrotu pożyczki. Charakterystycznymi cechami pożyczki na które najczęściej zwraca się uwagę jest jej forma pisemna lub ustna, gwarancje i korzyści negocjowane i określone w umowie.


!!! To tylko początek gotowca pobierz pełną wersję !!!


Reklama

Dodaj link