E-sciagi.pl

PROMOCJA

Omów ogólne zasady postępowania w polskim prawie administracyjnym

Ilość stron8
Bibliografianie
Przypisynie

Początek pracy (ściągi)

Zasady ogólne postępowania administracyjnego wynikają nie ze wstępu, jak to bywa niekiedy w innych ustawach, lecz z art. 6-16, stanowiących rozdz. 2 działu kodeksu. Takie ujęcie legislacyjne świadczy o roli zasad ogólnych postępowania administracyjnego, nadanej im przez ustawodawcę. Zasady te nie są, więc tylko dezyderatami czy postulatami, bądź niewiążącymi zaleceniami, ale stanowią normy prawne obowiązujące, ustalające prawne wytyczne działania organów stosujących k.p.a. Normy te obowiązują dla całego postępowania administracyjnego, administracyjnego, więc za równo w postępowaniu jurysdykcyjnym, we wszystkich jego stadiach, tj. przed organami I jak i II instancji przed organami nadzorczymi, jaki, i odpowiednio w postępowaniu skargowym. Zasady ogólne stanowią wytyczne dla stosowania przepisów k.p.a. i dlatego należy je współ stosować z przepisami dotyczącymi poszczególnych instytucji procesowych. Zasady ogólne nie wprowadzają żadnych nowych samoistnych instytucji procesowych, lecz są realizowane przez istniejące instytucje, które pełnią rolę instrumentu za pomocą, którego poszczególne zasady ogólne są urzeczywistniane.

Najważniejsze instytucje k.p.a. mogą być traktowane jako konkretyzacja zasad ogólnych. Przepisy o postępowaniu administracyjnym muszą być interpretowane zgodnie z zasadami ogólnymi. Zasady te moją też służyć do wypełnienia ewentualnych luk w obrębie k.p.a., tzn. w przepisach kodeksu dotyczących szczegółowych uregulowań. Jak stwierdziliśmy, zasady ogólne są normami prawnymi. Ich naruszenie stanowi, więc naruszenie prawa, naruszenie praworządności; organy powołane do czuwanie nad legalnością działania organów administracji powinny kontrolować stosowanie zasad ogólnych jako obowiązujących norm prawnych. Czyni to również sąd administracyjny. Zgłaszane są też propozycje, aby zasady ogólne postępowanie administracyjnego miały szersze zastosowanie i przez to jeszcze większe znaczenie, że należałoby je uwzględnić przy stosowaniu norm prawa administracyjnego administracyjnego w ogóle.

Katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest sprawą umowną, uogólnieniem teoretycznym, ponieważ ustawodawca nie nadaje nazw poszczególnym zasadą ogólnym, a tym samym nie ustala ich liczby. Poniższy katalog zasad ogólnych jest najczęściej przyjmowanym w naszej doktrynie.

1.Zasada praworządności (niektórzy autorzy piszą o dwóch zasadach: legalności i praworządności) wynika z art. 6 stanowiącego, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, i z art. 7, w którym stanowi się m.in., iż organy administracji publicznej w toku postępowania stoją na straży praworządności. Zasada praworządności jest zasadą konstytucyjną (art. 7 Konstytucji RP) i dlatego jest powszechnie znana. Zachodzi jednak pytanie jak należy rozumieć pojęcie ``przepisy prawa``. Obecnie art. 6 k.p.a. należy powiązać z przepisami Konstytucji RP. Art. 7 tej Konstytucji stanowi, że ``Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa``. Podstawą prawną decyzji administracyjnych mogą być jedynie akty normatywne zaliczane do źródeł powszechnie obowiązującego prawa. W myśl art. 87 Konstytucji źródłami takiego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a nadto na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akta prawa miejscowego (np. przepisy gminne, akty normatywne wojewodów). Prawo miejscowe stanowione jest na podstawie ustaw o w celu ich wykonania, bądź jest wydawane, w określonych przez ustawę sytuacjach, na podstawie generalnego upoważnienia ustawowego ( przepisy porządkowe). W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego samoistna uchwała Rady Ministrów nie może stanowić podstawy prawnej decyzji administracyjnej nakładającej określone obowiązki na osoby fizyczne, spółdzielnie, organizacje społeczne, stowarzyszenia, a także inne osoby prawne i organizacje niebędące państwowymi jednostkami organizacyjnymi. Można dodać, że również przyznawanie uprawnień może następować tylko na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Obecnie Konstytucja RP wyraźnie stwierdza, że ``Uchwała Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty`` ( art. 93 ust. 1).

2.Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli wynika z art. 7, zdania końcowego, gdzie nakazuje się organom administracyjnym, aby w toku postępowania miały `` na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli``. Z zasadą tą wiąże się dylemat praworządności i celowości działania. Celowość nigdy nie może stanowić pretekstu do naruszania prawa; w imię celowości nie wolno działać wbrew prawu. Nigdy wzgląd na interes społeczny nie może być podstawą działania administracji, gdyż taką podstawą może być tylko przepis prawa. K.p.a. nie zna żadnych wyjątków lub odstępstw od zasady praworządności w imię celowości. Zasada, o której mowa, ma ścisły związek z zasadą praworządności. Interes społeczny i słuszny interes obywateli powinny być uwzględniane przy wykładni stosowanych norm prawnych, o ile jest to możliwe i dopuszczalne w myśl ogólnych zasad wykładni prawa, zwłaszcza, gdy organ administracyjny stosuje pojęcia oceniające lub nieokreślone, albo, gdy decyzja zależy od jego uznania.


!!! To tylko początek gotowca pobierz pełną wersję !!!


Reklama

Dodaj link